تبلیغات شما اینجا گیفت کارت اپل چت روم
بستن تبلیغات [X]
이 에요 /예요나/저 خوب برای راحتی کار شمادوستان وبا توجه به نظراتشما تصمیم گرفتم درسها رو بصورت ساده تری بیان کنم . معنی فارسی تلفظ به زبان فارسی دیالوگ سلام آنیانگ هَسه یُ 안녕하세요. سلام أنیانگ هَسه یُ 안녕하세요. من ای سانگُ هستم . چانِن ای سانگ ُ یه یو 저는 이성우예요. اسم شما چیست؟ سانگ هامی آدداکه ته سه یو؟ 성함이 어떻게 되세요? من مایکل هستم . چانِن مایکیریه یُ . 저는 마이클이에요. آقای مایکل شما چیکارمیکنید؟(شغل شما چیست؟) مایکل شی نِن موسون ایرول هَسه یُ؟ 마이클 씨는 무슨 일을 하세요? من دانش آموز هستم . هَک سِنگیه یُ. 학생이에요. آْقای مایکل شما اهل آمریکا هستید؟ مایکل شی نِن می گوک سَرَمیه یُ؟ 마이클 씨는 미국 사람이에요? بله ، خانم سانگُ (شما چطور؟) نِه ، سانگُیه یُ؟ 네, 성우예요? من اهل کره هستم . چانِن هَنگوک سَرَمیه یُ. 저는 한국 사람이에요. کلمات جدید: اسم =이름,성함چگونه؟ چطوربودن어떻다=شدن되다 = آمریکا 미국=اهل ، مردم ،(انسان)사람 = قوائد: اول از یه معرفی ساده شروعمیکنیم . وقتی دونفردر کره به همدیگه میرسند چطوری باید خودشونو معرفی کنند.معرفیبالا یه حالت ساده و عامیانه هست . که بجای جملات رسمی که در درسهای گذشته خونده بودیم نیست .در این در سبجای کلمه 입니다 (ایم نیدا) کلمه (이)에요 برای وقتی که کلمه به حرف بی صدا ختم میشه و 예요 برای وقتی که کلمه به حروف صدا دار ختممیشه بکار برده میشه. به مکالمه زیر توجهکنید.1- هر دوی 나 و저 معنی من در زبان فارسی را می دهند. 저 هنگامی استفاده می شود که در حال سخن گفتن با فردی هستیمکه از نظر موقعیت به ما ارشد است. همچنین저 می تواند از روی احترام باشد و در موقعیت های رسمی استفاده می شود. برایمثال، هنگامی که با معلم خود صحبت می کنیم از 저 استفاده می کنیم، در حالی که در میان دوستان나 مناسباست
+ تعداد بازدید : 32 |
نوشته شده توسط pedram در 1970-01-01T01:00:00+01:00 و ساعت :